Náš tím

PhDr. Juraj K r á l i k, predseda

Telefón: +421 911 214 160

Email: jurkralik@gmail.com  

predseda historickej komisie, 

Mgr. Dušan P o l l á k, podpredseda

Telefón: +421 903 602 946

Email: kalciduspol@gmail.com

predseda komisie športových klubov 

Hildegarda T á m á r o v á, sekretár

predseda komisie materských škôl

Ing. Martin M a r k u š o v s k ý, člen

predseda komisie mužov a turistika