Hildegarda T á m á r o v á, sekretár

predseda komisie materských škôl